ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތައް ލިބުނު ބައެއް ގޭގެއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

31 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތައް ލިބުނު ބައެއް ގޭގެއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައިފި
31 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President visits flood-impacted residences in Malé City, enquires about the well-being of residents
31 December 2023, Press Release