Photo Album

President visits flood-impacted residences in Malé City

31 December 2023

Related Articles

ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތައް ލިބުނު ބައެއް ގޭގެއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައިފި
31 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President visits flood-impacted residences in Malé City, enquires about the well-being of residents
31 December 2023, Press Release