ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 24/12/2023

24 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާކުދިންގެ ބީއެމްއެލް އެކައުންޓުގެ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ލިމިޓު 750 އެމެރިކާ ޑޮލަރުން، 1,200 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
25 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President decides to increase debit and credit card transaction limits from USD 750 to USD 1,200 for students studying abroad
25 December 2023, Press Release
The President decides to introduce the ‘Gender Equality Seal’ to encourage gender equality in institutions
25 December 2023, Press Release
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 'ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރު' ނިޝާން ތަޢާރުފުކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
25 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ޝައުޤުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ހުރި ގިނަ ދާއިރާތައް އެއީ "ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް" ގެ ގޮތުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
25 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
'ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޔޫތު އެޑްވައިޒަރސް' ބޯޑު ތަޢާރުފުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
25 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން މެޑިކަލް ހެދުމުގެ ނިޒާމް އިޞްލާޙުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
25 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
މީޑިއާ ވިލެޖެއް އެކުލަވާލުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
25 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President decides to implement a program to certify one crew member in each fishing vessel as a rescue diver
25 December 2023, Press Release
The President decides to reserve certain jobs exclusively for Maldivians
25 December 2023, Press Release
President Dr Muizzu decides to collaborate with relevant authorities to establish a media village
25 December 2023, Press Release
The President decides to establish air ambulance service
25 December 2023, Press Release
President Dr Muizzu decides to reform and enhance the medical system for expatriates in the Maldives
25 December 2023, Press Release
The President announces his decision to establish the 'Presidential Youth Advisors' board
25 December 2023, Press Release
The President decides to establish social centres for senior citizens
25 December 2023, Press Release