ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 17/12/2023

17 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު 10 ގެ ދުވަސްތަކަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ރަސްމީ ޙައްޖު ކޯޓާއަށް މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުން، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ދެއްވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President decides to close government offices for the concluding ten days of Ramadan
17 December 2023, Press Release
The President announces the introduction of a wide-body aircraft operation, starting direct flights from ‘Maldivian’ to tourist destinations
17 December 2023, Press Release
President Dr Muizzu decides to allocate all official Hajj Quotas to Maldives Hajj Corporation Limited
17 December 2023, Press Release
The President resolves to establish guideline for employing people with disabilities
17 December 2023, Press Release
The President announces the establishment of a dedicated company to promote and market Maldivian fisheries products
17 December 2023, Press Release