ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓީރިއަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

28 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Minister of Interior of Türkiye pays a courtesy call on the President
28 November 2023, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓީރިއަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު