ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިޞްރުގެ އައު ސަފީރު، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

17 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The new non-resident Ambassador of Egypt presents credentials to the President
17 May 2022, Press Release
މިޞްރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
17 މޭ 2022, ޚަބަރު