ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

8 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަކީ މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ އެންމެ ބޮޑުއެއް ނިޢުމަތްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
8 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު
Good health is one of the greatest blessings bestowed upon us by Almighty Allah – Vice President
08 April 2022, Press Release