ފޮޓޯ އަލްބަމް

09 ވަނަ ނޭޝަނަލް ސިކްސަރސް ކޭމްޕް 2021 ގެ އެޑްވޮކަސީ ޙަރަކާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

27 ޑިސެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

09 ވަނަ ނޭޝަނަލް ސިކްސަރސް ކޭމްޕް 2021 ގެ އެޑްވޮކަސީ ޙަރަކާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
27 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
The First Lady visits the 9th National Sixers’ Camp 2021
27 December 2021, Press Release