ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެޗް.އީ.އޯ.ސީ) އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

10 ސެޕްޓެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President visits Health Emergency Operations Centre, inquires about operations
10 September 2020, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރާތްކުރައްވާ އެ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
10 ސެޕްޓެންބަރު 2020, ޚަބަރު