Photo Album

President visits Health Emergency Operations Centre (HEOC)

10 September 2020

Related Articles

President visits Health Emergency Operations Centre, inquires about operations
10 September 2020, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރާތްކުރައްވާ އެ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
10 ސެޕްޓެންބަރު 2020, ޚަބަރު