ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2020, ޚަބަރު
President Appoints two Supreme Court Justices
08 September 2020, Press Release