Photo Album

President Appoints two Supreme Court Justices

08 September 2020

Related Articles

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2020, ޚަބަރު
President Appoints two Supreme Court Justices
08 September 2020, Press Release