ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President Paid Courtesy Visit by High Commissioner of Pakistan to the Maldives
08 September 2020, Press Release
ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2020, ޚަބަރު