ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ނެޝަނަލް ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

5 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ނެޝަނަލް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
5 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
Vice President visits National Thalassaemia Centre
05 July 2020, Press Release