Photo Album

Vice President visits the National Thalassemia Center

05 July 2020

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ނެޝަނަލް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
5 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
Vice President visits National Thalassaemia Centre
05 July 2020, Press Release