ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 08/03/2020

8 މާރިޗު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރު އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ ޙިއްޞާ ކުރައްވައިފި
8 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
Cabinet briefed on latest measures taken in regards to COVID-19
08 March 2020, Press Release