ފޮޓޯ އަލްބަމް

’ސެލެބްރޭޓިންގ އަ ޑިކޭޑް އޮފް ޑިފަރެންސް‘ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެޑޮވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަންގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

5 މާރިޗު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާއާއި ގޯނާކުރުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވޭނީ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
The only way to eliminate negligence and rights violations against children is by working together - President
05 March 2020, Press Release