ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޯލްޑިވްސް ގަރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

29 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މޯލްޑިވްސް ގަރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
29 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
First Lady officiates AGM of Maldives Girl Guide Association
29 February 2020, Press Release