Photo Album

First Lady participates in the Annual General Meeting of Girl Guide Association

29 February 2020

Related Articles

މޯލްޑިވްސް ގަރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
29 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
First Lady officiates AGM of Maldives Girl Guide Association
29 February 2020, Press Release