ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، "ހޭވައްލާ" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

26 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޝަޢުޤުވެރިވާ ދާއިރާތަކުން ކުރިއެރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުދިންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
Children should be allowed to prosper in careers of their choosing – Vice President
26 February 2020, Press Release