Photo Album

Vice President inaugurates ‘Heyvalla’ Program

26 February 2020

Related Articles

ޝަޢުޤުވެރިވާ ދާއިރާތަކުން ކުރިއެރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުދިންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
Children should be allowed to prosper in careers of their choosing – Vice President
26 February 2020, Press Release