ފޮޓޯ އަލްބަމް

މަސަލަސް ރާއްޖެ ކެމްޕޭން އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

20 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Awareness is key to promoting and protecting Constitutional rights – Vice President
20 February 2020, Press Release
ތިންބާރު ވަކިވެފައިވާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު