Photo Album

Vice President officially inaugurates ‘Masalas Raajje’ awareness campaign

20 February 2020

Related Articles

Awareness is key to promoting and protecting Constitutional rights – Vice President
20 February 2020, Press Release
ތިންބާރު ވަކިވެފައިވާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު