ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނެޝަނަލް ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޙަފްލާ ޝަފަރުވެރިކޮށްދެއްވުން

19 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President attends Closing Ceremony of National Chess Championship
19 February 2020, Press Release
ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނެޝަނަލް ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޙަފްލާ ޝަފަރުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
19 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު