ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދ. ރިނބުދޫ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލް ޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

19 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ އީޖާދީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ވިސްނުން ހިންގާ، ހުނަރުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
19 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
Education budget is a testament of Administration’s firm policy on strengthening education sector – President
19 February 2020, Press Release