Photo Album

President attends golden jubilee celebrations of Rinbudhoo School

19 February 2020

Related Articles

ސަރުކާރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ އީޖާދީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ވިސްނުން ހިންގާ، ހުނަރުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
19 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
Education budget is a testament of Administration’s firm policy on strengthening education sector – President
19 February 2020, Press Release