ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ރިނބުދުއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

19 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދުއަށް ވަޑައިގެންފި
19 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
President arrives at Dhaalu Rinbudhoo
19 February 2020, Press Release