ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެ ސުކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

16 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުން ދައްކުވައިދީފައިވާ ނަމޫނާތަކަކީ މުޅިޤައުމުވެސް ފަޚުރުވެރިވާ ކަންތައްތަކެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
16 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
Jamaluddin School has shown exemplary performance that the nation is proud of – Vice President
16 February 2020, Press Release