Photo Album

Vice President participates in the function to mark the 35th Anniversary of Jamaluddin School

16 February 2020

Related Articles

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުން ދައްކުވައިދީފައިވާ ނަމޫނާތަކަކީ މުޅިޤައުމުވެސް ފަޚުރުވެރިވާ ކަންތައްތަކެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
16 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
Jamaluddin School has shown exemplary performance that the nation is proud of – Vice President
16 February 2020, Press Release