ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

5 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖްގެ މަޤާމަށް އަޙްމަދު ސަލީމް މިއަދު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
President appoints Ambassador-at-large
05 February 2020, Press Release