ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޢިއްޒުންދީން ސްކޫލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

19 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President inspects preparations to open Izzuddin School
19 December 2019, Press Release