Photo Album

Vice President tours Izzuddin School and inspects preparations to open the new school in 2020

19 December 2019

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President inspects preparations to open Izzuddin School
19 December 2019, Press Release