ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުން

19 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނަދޫ ކައުންސިލާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President meets Councillors and Institutional representatives from Laamu Fonadhoo
19 December 2019, Press Release