ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ރާއްޖެޓީވީގެ 9 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

15 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ކަރާމަތަށް އުނިކަން ނާންނަގޮތަށް ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ އާންމު ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކެމްޕޭނެއް ހިންގެވުމަށް މީޑިޔާއަށް ގޮވާލަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
15 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
First Lady calls upon media to play a positive role in fostering meaningful change on important social issues
15 December 2019, Press Release