Photo Album

First Lady attends ceremony held to mark 9th anniversary of Raajje TV

15 December 2019

Related Articles

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ކަރާމަތަށް އުނިކަން ނާންނަގޮތަށް ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ އާންމު ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކެމްޕޭނެއް ހިންގެވުމަށް މީޑިޔާއަށް ގޮވާލަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
15 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
First Lady calls upon media to play a positive role in fostering meaningful change on important social issues
15 December 2019, Press Release