ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ރޯޑް ސޭފްޓީ ވޯކް" ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

13 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎މަގުމަތީގައި ދުއްވުމާއި ހިނގާބިނގާވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހިއްޖެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
13 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President urges to be mindful and attentive while using the roads
13 December 2019, Press Release