ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރަޝިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތތިރާމްގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރެއްވުން

12 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Russian Ambassador pays courtesy call on the President
12 December 2019, Press Release
ރަޝިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު