ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އީގާން ބަދީއުގެ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު 'ފަންހާމަހާއި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު' ބައްލަވާލެއްވުން

11 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު "ފަންހާމަހާއި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު" ބައްލަވާލައްވައިފި
11 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President visits ‘Lionfish and the Plastic Bag’ exhibition
11 December 2019, Press Release