ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބާގައި ބޭއްވި ރަސްިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

10 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Administration will protect constitutional rights of every citizen without discrimination – President
10 December 2019, Press Release
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޔަޤީންކަމަކީ، ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދަކަށް، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް، އިސްތިސްނާއެއް ނެތި، ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެކަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު