Photo Album

President attends function to mark World Human Right Day 2019

10 December 2019

Related Articles

Administration will protect constitutional rights of every citizen without discrimination – President
10 December 2019, Press Release
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޔަޤީންކަމަކީ، ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދަކަށް، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް، އިސްތިސްނާއެއް ނެތި، ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެކަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު