ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނެދަލެންޑްސް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަތްކޮޅު އެރުވުން

8 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Ambassadors of Argentina, Cyprus and the Netherlands present credentials to the President
08 December 2019, Press Release
ތިން ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު