ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

23 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President Attends Reception to Celebrate 89th National Day of Saudi Arabia
23 September 2019, Press Release