ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓު އޮތޯރިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

22 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ އޮތޯރިޓީގެ އިސްފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President visits NDMA and checks on relief effort following Friday's tragic fire incident
22 September 2019, Press Release