ފޮޓޯ އަލްބަމް

މާލެ ސިޓީގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަކޮށް ޓްރެފިކަށް ލުޔެއް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކުރެއްވުން

16 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާލެ ސިޓީގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަކޮށް ޓްރެފިކަށް ލުޔެއް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
16 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President holds discussions with Senior Government Officials regarding Malé Traffic Issues
16 September 2019, Press Release