Photo Album

Vice President Meets Stakeholders on resolving Traffic Issues in Male' City

16 September 2019

Related Articles

މާލެ ސިޓީގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަކޮށް ޓްރެފިކަށް ލުޔެއް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
16 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President holds discussions with Senior Government Officials regarding Malé Traffic Issues
16 September 2019, Press Release