ފޮޓޯ އަލްބަމް

ަހަރުގެ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިހާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

12 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ މިސްރާބުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މަތީ ފެންވަރުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
'This Administration’s education policy is centred on nurturing productive citizens' - President
12 September 2019, Press Release