Photo Album

President attends 2018, O' level Top 10 Awards Ceremony

12 September 2019

Related Articles

ސަރުކާރުގެ މިސްރާބުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މަތީ ފެންވަރުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
'This Administration’s education policy is centred on nurturing productive citizens' - President
12 September 2019, Press Release