ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްރީލަންކާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

10 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Sri Lankan Ambassador to Maldives pays farewell call on President
10 September 2019, Press Release
ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
10 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު