ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރނަރގެ މަޤާމާ، ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރނަރގެ މަޤާމާ، ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President Appoints Governor to MMA and Member to JSC
08 September 2019, Press Release