ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖކާ ފާޅުކުރުމާއި، އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

7 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި، އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
7 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President participates in Awarding Ceremony for 33rd National Quran Competition
07 September 2019, Press Release